Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

THằng ăn trộm may mắn gặp phải cô chủ trọ ngọt nước